Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden 

Vastmans Frank BVBA

Alle overeenkomsten van Vastmans Frank BVBA zijn onderworpen aan deze algemene verkoops- en uitvoeringsvoorwaarden. Deze voorwaarden worden geacht ingevolge de bestelling door de opdrachtgever aanvaard te zijn, ook indien zij in tegenspraak zou zijn met eventuele andere voorwaarden van de opdrachtgever.
 • Overeenkomsten verbinden ons enkel wanneer we deze schriftelijk bevestigd hebben. Dit geldt bovendien voor wijzigingen en opmerkingen welke door de opdrachtgever werden gemaakt. 
 • De opdrachtgever wordt verondersteld alle noodzakelijke wettelijke goedkeuringen en vergunningen voor de werken verkregen te hebben voor aanvang der werken. 
 • Onze offertes zijn gebaseerd op de prijzen die op de datum van de aanbieding van kracht zijn. Wij behouden ons het recht voor onze prijzen aan te passen ingeval van wijzigingen in lonen, sociale lasten, prijs van grondstoffen en dit op evenredige wijze. Onder één lokaal wordt verstaan één ononderbroken vloer zonder obstakels of scheidingsmuren. Ingeval van wijziging met betrekking tot de aard van de uit te voeren werken of speciale omstandigheden bij de uitvoering hebben wij het recht de prijzen eveneens aan te passen zelfs indien er reeds een overeenkomst gemaakt werd. Al onze offertes zijn berekend op basis van de vermoedelijke hoeveelheden. De definitieve afrekening kan pas gemaakt worden na volledige uitvoering der werken. 
 • Uitvoeringstermijnen worden bij wijze van aanduiding door ons gegeven en verbinden ons op geen enkele wijze. Boetebedingen zijn niet toepasbaar. Gevallen van weerverlet en overmacht ontslaan ons van iedere aansprakelijkheid. Wijzigingen in de contractvoorwaarden en uitvoeringsomstandigheden doen eerder overeengekomen uitvoeringstermijnen vervallen. Iedere wijziging in de uitvoeringsdata welke overeengekomen werd moet ons minstens zeven werkdagen vooraf ter kennis worden gebracht. Tekortkomingen vanwege de opdrachtgever, meer in het bijzonder betreffende vertragingen bij de start der werken geeft recht tot opeising van onzentwege effectief geleden schade door deze vertraging. 
 • Alle facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting, op de zetel van onze firma tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor, zelfs na de bevestiging van de bestelling, om betalingswaarborgen te vragen en de tenuitvoerlegging van het contract uit te stellen zolang deze niet verstrekt zijn. Indien de geëiste waarborgen niet worden verstrekt hebben wij het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ten laste van de opdrachtgever waarbij wij een schadevergoeding van 15% van de opdrachtgever kunnen eisen op het overeengekomen aannemingsbedrag. 
 • Klachten met betrekking tot onze facturen dienen binnen de 7 dagen na factuurdatum schriftelijk te geschieden zo niet worden de facturen beschouwd als zijnde aanvaard. Het indienen van een klacht mag de opdrachtgever niet toelaten de betaling na de normale vervaldag uit te stellen. 
 • Bij ontstentenis van betaling van een factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder enige aanmaning of ingebrekestelling het bedrag verhoogd met een verwijlintrest van 10% per jaar vanaf de vervaldag, pro rata te berekenen. Tevens is de opdrachtgever dan een forfaitair schadebeding verschuldigd van 10% met een minimum van 125 euro. Geen enkel bedrag mag van het bedrag van onze factuur worden afgehouden. De opdrachtgever mag onder geen enkel beding compensatie doorvoeren dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming onzentwege. De waarborgen die ons gevraagd zouden kunnen worden zullen door partijen in onderling overleg worden bepaald. Ingeval van verbreking van bestelling door de opdrachtgever blijft 15% van de overeengekomen verkoopsom verhaalbaar, behoudens indien zou blijken dat er door ons een effectief bewezen geleden schade is dewelke hoger is dan het forfaitair bedrag van 15%. 
 • De opdrachtgever kan pas genieten van onze garantie van zodra de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen met betrekking tot de overeenkomst waarvoor de garantie wordt gevraagd. 
 • Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd. 
 • Al onze overeenkomsten worden beheerd door het Belgisch recht. 

Algemene uitvoeringsvoorwaarden Vastmans Frank BVBA

1. Toegangswegen tot de bouwplaats of werf dienen door de opdrachtgever behoorlijk te zijn aangelegd zodat ze met ons vervoer, machines en materialen de werf goed kunnen bereiken. Bouwstaalmatten moeten op het grondwerk van de te storten betonvloer kunnen gelost worden met een kraanwagen. Er moet minstens een opening zijn van 2,5m hoog. Verticaal transport is ten laste van de opdrachtgever. Er moet tevens voldoende plaats zijn voorzien door de opdrachtgever voor het opstellen van onze voertuigen, de betonpomp en de aan- en afrijdende betonmixers. Daarnaast dient de opdrachtgever een plaats aan te duiden waar de betonmixers, de betonpomp en ander materiaal kunnen worden afgespoeld. In het geval dat dit niet mogelijk is zullen de door ons werkelijk gemaakte kosten hiervoor worden doorgerekend aan de opdrachtgever.

2. Om een goede uitvoering te kunnen verzekeren moeten de gebouwen water- en winddicht zijn afgeschermd en moeten alle waterafvoeren aangesloten zijn teneinde het verhardingsproces van het beton in normale omstandigheden te laten plaatsvinden. Bij uitvoeringen in open lucht kunnen wij onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor schade aangericht door de weersomstandigheden o.a. ingevolge de invloeden van vorst, hitte, water, wind en zon. Wij houden het recht voor om de werken uit te stellen ten gevolge van ongunstige weersvoorspellingen.

3. De opdrachtgever stelt gratis aansluitingen ter beschikking van water en stroom, met een minimale stroomvoorziening van 12 kVA.

4. Voor het realiseren van industriële betonvloeren dient de ondervloer en de koffer te voldoen aan de eisen van het W.T.C.B., meer bepaald hoofdstuk V van de Technische Voorlichting nr. 204 en in het bijzonder dient de ondervloer en de koffer te voldoen aan de volgende eisen:

a. Het natuurlijk terrein dient een homogene structuur te hebben met een K-waarde van minstens 3 kg per cm3, gemeten door middel van een plaatproef type Westergaard met een diameter van 75 cm. Indien er grotere plaatselijke belastingen zullen zijn zorgt de opdrachtgever zelf dat de correcte K-waarde wordt berekend en de controle van deze waarden dient te gebeuren door een gespecialiseerde firma. De opdrachtgever deelt dan aan ons mee wat het resultaat is van deze plaatproeven.

b. Bij twijfel over de aard van de diepere grondlagen en hun draagkracht is zowel een plaatproef als een dieptesondering noodzakelijk.

c. Eventuele aanvullingen dienen met een daartoe geschikt materiaal uitgevoerd, laagsgewijze aangebracht in lagen van maximum 25 cm dikte, uniform uitgespreid en mechanisch verdicht en eventueel gestabiliseerd met cement of kalk.

d. De bovenste laag van ongeveer 5 cm dient steeds uit fijn materiaal te bestaan (bijv. vulzand) en de tolerantie inzake vlakheid mag 1 cm gemeten op een lat van 2 m lengte, niet overschrijden.

e. De aanvullingen dienen tevens een verdichting te hebben zodat aan de voorwaarden onder a. vermeld is voldaan.

f. De bewapening en de dikte van de vloer is in functie van de aard van de ondergrond en het type van belasting. Bijgevolg dient deze steeds per geval afzonderlijk te worden bepaald door een ingenieursbureau en te worden meegedeeld aan ons.

g. Gronden met een hoge en sterk wisselende grondwaterstand dienen extra voorzien van drainerende lagen of van inrichtingen die de grondwaterhuishouding regelen.

h. Ter plaatse van buitengevels dient de constructie van het gebouw zodanig voorzien te worden dat de schade door het opvriezen van de koffer wordt voorkomen.

i. Constructie in de ondergrond (bijv. funderingen) dienen zodanig opgevat dat deze nooit rechtstreeks in contactkunnen komen met de betonvloer zodat “harde ruggen” vermeden worden.

De opdrachtgever verklaart zelf in te staan voor de stabiliteit van de ondergrond en hij ontslaat dienaangaande ons van iedere verantwoordelijkheid. Door een aanvang te nemen met onze werken aanvaarden wij enkel zichtbare gebreken aan de ondergrond.


5. In te betonneren elementen zoals putdeksels, klokputjes, roosters, kanalen, deurdrempels, metalen profielen, enz. zullen door de opdrachtgever tijdig op de juiste hoogte worden geplaatst. Indien leidingen, afvoerbuizen e.d. in de betonvloer voorzien zijn moeten deze ons voorafgaandelijk aangegeven worden en deze moeten tevens minimaal 10 cm onder het afgewerkt vloeroppervlak liggen om beschadiging te voorkomen. Indien er vloerverwarming is dient de verantwoordelijke van de vloerverwarming aanwezig te zijn op het moment van het storten van de beton. De opdrachtgever dient hiervoor de nodige stappen te ondernemen. De verantwoordelijke van de vloerverwarming kan dan ervoor zorgen dat de vloerverwarmingselementen op het vereiste niveau blijven. Tevens kan deze snel ingrijpen ingeval van problemen met de vloerverwarming en deze dient er tevens voor te zorgen dat de leidingen, tijdens het storten en het polieren onder druk staan. Wij kunnen in ieder geval nooit aansprakelijk gesteld worden voor deze vloerverwarmingselementen, ook niet bij het inzagen tegen krimpscheuren. De opdrachtgever dient, na het storten en polieren, bij de opstart van de verwarming de volgende instructies strikt te volgen:
 • 4 weken wachten voor men de verwarming zal opstarten na plaatsing van de betonvloer 
 • dan de eerste 24u opwarmen met max. 5°C 
 • nadien iedere 24u met 5°C verhogen
Wij raden u aan dit ook te doen na de zomer als de verwarming lange tijd niet gewerkt heeft.

Toevoeging van producten aan het beton ten behoeve van de vloerverwarmingsinstallatie (zoals plastificeerders etc.) is niet toegestaan.

Onderhoud: Alle advies wordt op vraag van de opdrachtgever door ons gegeven naar gelang het type vloer en het gebruik ervan.

6. Hellende vloeren dienen minstens 1,5 cm per lopende meter te bedragen om een goede afwatering te verzekeren.

7. De werken zullen door ons steeds worden uitgevoerd volgens de normen van het W.T.C.B. en meer bepaald volgens de Technische Voorlichting nr. 204. Indien hogere toleranties worden geëist dienen deze op voorhand kenbaar gemaakt te worden door de opdrachtgever en door ons schriftelijk te worden aanvaard. Aan deuropeningen in het bijzonder kan door ons de vlakheid niet worden gegarandeerd. Hier dient er voorafgaandelijk door de opdrachtgever zelf een profiel te worden geplaatst.

8. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan constructies of installaties tijdens de uitvoering der werken, indien we toch aansprakelijk gesteld zouden worden is dit hoogstens beperkt tot het aannemingsbedrag en kan dit in geen enkel geval hoger zijn dan het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn. Indien uitvoeringen op verdiepingen, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor vervuilingen omwille van doordruppen van beton/cementsluier op onderliggende structuren, machines, bestaande vloeren, wanden, gevelbekledingen,... De opdrachtgever dient in te staan voor de bescherming, afscherming en eventuele reiniging van alle onderliggende elementen.

9. Indien de opdrachtgever zelf materialen en/of beton voorziet dan kunnen wij onder geen enkel beding instaan voor de kwaliteit van de vloer en kan deze ook niet gegarandeerd worden. De aanvoer van het beton moet geschieden in een tempo welk door ons wordt bepaald en de gebruikte betonpomp moet over een afdoende capaciteit beschikken. Als er door deze eigen aanlevering van de opdrachtgever vertragingen en/of schade ontstaan zullen deze worden doorgerekend aan de opdrachtgever. De opdrachtgever zal tevens tijdig de aard van de materialen en het beton aan ons doorgeven zodat wij de kans hebben om dit na te gaan en ons het recht voorbehouden de werken niet aan te vangen.

10. Om scheurvorming zoveel mogelijk te voorkomen worden krimpvoegen ingezaagd volgens de regels der kunst en de normen van het W.T.C.B.

11. Indien er reeds een bestaande vloerplaat aanwezig is, raden wij een minimumdikte van 10 cm aan, het plaatsen van een vloerfolie en een wapeningsnet 150/150/8/8. Wij kunnen onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor de werking van de nieuwe vloer op de bestaande vloerplaat of andersom zodat gebreken die eruit zouden voortvloeien in geen enkel geval ten onze laste kunnen worden gelegd.

12. Bij werken in regie zal er door ons geen enkele garantie kunnen worden gegeven met betrekking tot het eindresultaat.

13. Gezien de natuurlijke variatie in kleur van cement en zelfs met toevoeging van pigmenten kan geen garantie op kleuruniformiteit worden verleend maar zijn de algemeen aanvaarde afwijkingen van toepassing.

14. Op de afgewerkte vloerplaat verstuiven wij een curing compound om dehydratatie tegen te gaan. Slechts na verloop van tijd en ingevolge gebruik van de vloer zal de curing compoundfilm verdwijnen hetgeen gedurende een zekere tijd een niet homogeen uitzicht aan de vloer kan geven. Het uiterlijke aspect van industriële vloeren is ondergeschikt aan het functionele aspect hiervan. Het verwijderen van deze curing compoundfilm is niet standaard voorzien in onze offertes.

15. Collectieve veiligheidsvoorzieningen zoals borstweringen, vangnetten,... dienen door de opdrachtgever teworden voorzien. Indien dit niet het geval is dan zullen deze door ons worden voorzien en worden doorgerekend. 16. Indien in gesloten ruimtes dient gewerkt te worden is een voldoende verluchting de volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

17. Indien de werken dienen te worden stopgezet omwille van het feit dat er onvoldoende voorzieningen werden genomen door de opdrachtgever dan zijn de kosten hiervan volledig ten laste van de opdrachtgever.

18. Het polierwerk wordt zo nodig ’s nachts voortgezet. Geluidshinder veroorzaakt door de motoren van onzewerktuigen kan het stilleggen door de bevoegde instanties tot ’s morgens tot gevolg hebben. Wij zullen alles in hetwerk stellen wat mogelijk is om een goede afwerking te verzekeren doch wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van onderbreking van de afwerking naar aanleiding van een tussenkomst door debevoegde instanties. De goedkeuring voor het ’s nachts mogen uitvoeren van deze polierwerken dient door deopdrachtgever tijdig aangevraagd te worden bij de bevoegde instanties.

19. Proefverrichtingen welke plaats hebben ter controle van de vloer dienen in aanwezigheid van onze verantwoordelijke te geschieden. Iedere ongunstige proef verleent ons het recht om een tegenproef in een laboratorium naar onze keuze.

20. De oplevering of het in gebruik nemen van de industrievloer door de opdrachtgever ontslaat ons van de aansprakelijkheid van alle zichtbare gebreken. Na het verlaten van de werf door ons is de opdrachtgever alleen verantwoordelijk voor de bewaking hiervan en draagt hij hiervan het risico. Nieuwe zichtbare gebreken zullen vanaf dan door ons niet meer aanvaard worden.

Indien er ons binnen de 8 dagen na uitvoering geen schriftelijke opmerkingen bereiken omtrent het uitgevoerde werk wordt de vloer geacht aanvaard en opgeleverd te zijn. Beschadigingen veroorzaakt door het te snel in gebruik nemen van de vloer zijn ten laste van de opdrachtgever.

21. Indien Vastmans Frank BVBA belast zou worden met funderingen voor constructies, wordt er steeds verondersteld dat de grond op één meter diepte een draagvermogen heeft van minstens 1,5kg/cm2, tenzij de opdrachtgever Vastmans Frank BVBA hieromtrent nauwkeurige inlichtingen heeft opgegeven. Indien achteraf bij uitvoering zou blijken dat de ondergrond de veronderstelde draagkracht niet heeft, zijn de bijkomende funderingskosten steeds ten laste van de opdrachtgever en zullen deze door

Vastmans Frank BVBA terug te vorderen zijn. Het bouwterrein wordt eveneens verondersteld vrij te zijn van alle hindernissen, bomen, struiken, oude funderingen, rotsen, rioleringen, nutsleidingen, ed. meer... die het delfwerk ofmontagewerk kunnen bemoeilijken.

Vastmans Frank BVBA behoudt zich het recht voor om hier uit voortvloeien en de bijkomende werken afzonderlijk te verrekenen. Indien het watervlak zich op een peil bevindt dat niet toelaat de funderingswerken droog uit te voeren, zijn de kosten van de grondwaterverlaging steeds ten laste van de opdrachtgever. Overtollige gronden voortkomende van het delfwerk van funderingen, kelders en afvoerleidingen wordt ter plaatse gelaten.

22. Verplichtingen in hoofde van de opdrachtgever:
 • De opdrachtgever verbindt zich ertoe de bestaande en/of aanpalende gebouwen inclusief hun inhoud afdoend te verzekeren 
 • De bouwheer dient het bestaande goed voor een voldoende waarde te verzekeren en dient afstand van verhaal te doen ten opzichte van verzekerden voor schade voortkomende uit brand, ontploffing, glasbreuk of waterschade ontstaan door uitvoering der werken door Vastmans Frank BVBA. 
 • De bouwheer dient bij aanpassingswerken en/of uitbreidingswerken ervoor te zorgen dat de plaats van de uit te voeren werken goed bereikbaar zijn hetgeen inhoud dat bestaande constructies, leidingen, materialen enz. verwijderd dienen te zijn. 
 • Behoudens andersluidende vermelding in de offerte, zijn de architect kosten niet voorzien. 
 • Behoudens specifieke vermelding in de offerte zijn afspraak van bestaande en funderingen, rooien van bomen, opruimen van afval en opbreken en vastleggen van bestaande leidingen niet voorzien. 
 • De toegangsweg tot de werf alsook de werf zelf, evenals 3 meter rondom het te realiseren gebouw, dienen steedstoegankelijk te zijn voor onze mobiele kranen, transporten,... Indien dit niet het geval zou zijn of dit gedurende debouwperiode zou verslechteren, is het bereikbaar maken en het onderhoud of de herstelling om deze toegankelijkheid van de werf terug te verkrijgen, steeds ten laste van de opdrachtgever. 
 • Behoudens specifieke vermelding in de offerte is er geen werfafsluiting voorzien. 
 • Een eventuele staat van bevinding is steeds ten laste van de opdrachtgever, behoudens vermelding in de offerte. 
 • Indien de opdrachtgever de funderingen zelf uitvoert, is het ondervullen van de kolommen steeds ten laste van deze opdrachtgever. 
 • Behoudens vermelding in de offerte zijn de kosten voor een veiligheidscoördinator steeds ten laste van de opdrachtgever. 
23. De stabiliteitsstudie is, behoudens anders vermeld in de offerte, ten laste van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever deze studie niet wenst uit te voeren zal Vastmans Frank BVBA niet aansprakelijk gesteld worden voorde stabiliteit van de geleverde staalconstructie, betonconstructie,...

24. Vastmans Frank BVBA kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade dewelke zou ontstaan door goederen die enkel geproduceerd en geleverd werden. Goederen dienen bij levering en/of afhaling nagezien te worden en worden beschouwd als volledig aanvaard zonder opmerkingen op het moment dat de goederen gemonteerd worden.

25. Het opstellen van het veiligheidsdossier en de daarmee eventueel gepaard gaande kosten zijn steeds ten laste van de onderaannemer, tenzij contractueel anders overeengekomen.


VASTMANS FRANK BVBA | Schutterijstraat 32, B-3960 Bree | BTW: BE 0663.852.162 | BNP PARIBAS FORTIS | IBAN: BE83 0017 9521 9315 BIC: GEBABEBB | www.vastmansfrank.com | info@vastmansfrank.com | Tel: +32(0)476 27 10 36

Hoe kunnen wij u helpen?